Coaching on the Job

Coaching on the job zakłada aktywne towarzyszenie coacha w czasie wykonywania zadań przez klienta, wspólne doświadczanie realiów zawodowych.
Jest to metoda, będąca formą obserwacji uczestniczącej, w której coach koncentruje swoją uwagę na partnerze, samym procesie wykonywania przezeń pracy i feed-backu. Coach wspiera, obserwuje, pomaga zidentyfikować trudności, sformułować wnioski i doprecyzować strategie działania; informuje również o postępach, zmianach, a także odwołuje się do celów stawianych przed pracownikiem oraz analizuje stopień skuteczności podjętych działań.
Ten rodzaj coachingu koryguje zachowania pracowników, poprzez udzielanie informacji zwrotnej; jest techniką pomocy, ukierunkowania podwładnego i modelowania jego zachowań, poprzez bezpośrednie interwencje w miejscu pracy. To proces służący rozwojowi kompetencji i motywacji pracowników, które w znaczący sposób wpływają na wzrost jego efektywności oraz sposób postrzegania organizacji.